Ber om utsatt sanering


Lokal forvaltning i Nordfjella ber om utsatt avviklingstidspunkt. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Lokal forvaltning i Nordfjella ber om utsatt avviklingstidspunkt. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinutvalet i Nordfjella og villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen sendte i forrige uke ut en pressemelding med deres vurderinger av saneringsprosjektet i Nordfjella. De krever at tidspunkt for avvikling utsettes med minst ett år fra den planlagte datoen 1. mai 2018.

Villreinutvalet i Nordfjella og villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen møttes den 2. oktober. Først hadde de to organene separate møter, deretter møttes de til et felles oppsummerende møte. Statens Naturoppsyn og Mattilsynet var også tilstede og orienterte om bl.a. metoder for uttak og hvilke grep som blir gjort mht. dyrevelferd.

Villreinnemnda gjorde i sitt møte et vedtak om å be Mattilsynet om et evalueringsmøte, for å vurdere videre fremdrift og metoder for stammeavvikling. I et slikt møte bør også Miljødirektoratet og villreinutvalget være tilstede. Et slikt møte fikk støtte av villreinutvalget.

Møtelyden var ellers enige om endel hovedpunkt. Blant annet at målene hos lokal forvaltning langt på vei er sammenfallende med nasjonale mål. Dette gjelder bl.a. behovet for sanering av delbestanden i sone 1, som en del av en helhetlig bekjempelsesplan for skrantesjuke. Alle ønsker et villreinområde med friske dyr i fremtiden. Dessuten må reetablering være et sentralt mål i bekjempelsesplanen.

Samtidig er lokal forvaltning uenige i nasjonale føringer, spesielt gjelder dette fremdriften i saneringsplanen. De aksepterer ikke tidspunktet og ber om forlengelse i minst ett år etter 1. mai 2018. De påpeker endel momenter som gjør denne datoen uakseptabel, deriblant hvorvidt det er realistisk å nå dette uten å sette dyrevelferd på “sidelinja”. De mener det kan bli vanskeligere å lykkes med sanering om man ikke klarer første frist, og at kjøttressursen bør utnyttes og ikke destrueres. De påpeker behovet for mer kunnskap, deriblant intensivert prøvetaking i andre villrein- og hjorteviltbestander.

Les hele pressemeldingen fra villreinutvalet og villreinnemnda her.

villrein.no – Anders Mossing