Kvotevedtak etter mye frem og tilbake


Bestanden på Hardangervidda er omtrent på ønsket nivå. Nå ønsker man å forhindre ytterligere vekst. Illustrasjonsfoto: Peter. C. A. Köller

Bestanden på Hardangervidda er omtrent på ønsket nivå. Nå ønsker man å forhindre ytterligere vekst. Illustrasjonsfoto: Peter. C. A. Köller

På Hardangervidda ble det tilslutt fattet et endelig kvotevedtak for årets villreinjakt. Veien dit var lang og kronglete, og preget av uenigheter mellom lokal og sentral forvaltning.

De siste årenes tallmateriale viser at bestanden på Hardangervidda ligger omtrent der forvaltningen ønsker, en vinterbestand omkring 11-12.000 dyr. En økning utover dette er uønsket av hensyn til tilgjengelige beiteressurser. I fjor ble det vedtatt en høy simleandel i kvota for å redusere kalvetilveksten. Dette ble vedtatt uten en tilsvarende kalveandel i kvota. Av dette høstet villreinutvalget og -nemnda endel kritikk. Mange mente dette ville medføre et høyt antall morløse kalver i etterkant av jakta.

Jegerstanden var ansvarsbevisste og et stort antall kalv ble felt på simle-/ungdyrkort. Allikevel ønsket villreinutvalget en endring før årets jakt og foreslo en kvote med 7000 kontrollkort, fordelt på 1200 frie og 5800 simle/ungdyr. I tillegg ønsket de at alle simle-/ungdyrkortene inkluderte mulighet til å felle en kalv (“innbakt” i kortet). Altså en mulighet til å felle 12.800 dyr. Villrennemnda godkjente forslaget, men Miljødirektoratet avslo med bakgrunn i Hjorteviltforskriften. Alle dyr som kan felles må følges av en fellingstillatelse og et kontrollkort. Dette også knyttet opp mot tellende areal og fordeling av fellingstillatelser.


Alle dyr som skal felles må følges av en fellingstillatelse og et kontrollkort. Foto: Anders Mossing/NVS

Alle dyr som skal felles må følges av en fellingstillatelse og et kontrollkort. Foto: Anders Mossing/NVS

Med bakgrunn i dette vedtok nemnda en kvote med tilsammen 12.800 kontrollkort (fordelt på 1200 frie, 5800 simle/ungdyr og 5800 kalv). Dette vedtaket var ikke i tråd med utvalgets opprinnelige ønske. Utvalget mente det var stor forskjell på 12.800 kontrollkort og 7000 kontrollkort (med mulighet for å felle 12.800 dyr). Sistnevnte forslag var et forsøk på å imøtekomme kritikken mot den manglende muligheten til å felle kalveførende simle og kalven samtidig. De ønsket imidlertid et noe høyere antall kontrollkort, da direktoratet avslo opprinnelig søknad, og anmodet villreinnemnda om å endre siste kvotevedtak.

Det siste forslaget fra utvalget lød på 8000 kontrollkort, fordelt på 1200 frie, 5600 simle/ungdyr og 1200 kalv. Nemnda sa seg enig i utvalgets vurderinger og godkjente denne kvoten.

villrein.no – Anders Mossing