NINA anbefaler Rv7 i tunnell

Hvordan reinen må forholde seg til Rv7 over Hardangervidda har vært en sentral del av GPS-merkeprosjektet i området. Nå kommer Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) med en ny og oppsummerende rapport.

Rv7 krysser over Hardangervidda fra øst til vest, og har en negativ effekt på villrein ved at betydelig arealer rundt og nord for veien ikke lenger brukes av dyrene. Veien er også en betydelig barriere for utveksling mellom Hardangervidda og Nordfjella.

Effektene har vært gjenstand for mye oppmerksomhet over lengre tid. Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) fremmet i 2002 et forslag om vinterstenging av veien. Gjennom Stortingsbehandling i 2003 ble det vedtatt videre brøyting av veien, men med mulighet for stenging “dersom veiens barriereeffekt blir alvorlig for villreinen”. Siden den tid har det vært etablert et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet om drift vinterstid. Den nye NINA-rapporten oppsummerer data og erfaringer fra overvåkningen og evaluerer ordningen med midlertidig stenging. Den gir også klare anbefalinger mht. fremtidige forbedringer av overvåking og gjennomføring av driftsregimet.
Siden driftsregimet med midlertidig stenging kom på plass har veien vært stengt to ganger av hensyn til villrein. På tross av det har ingen GPS-merkede simler krysset veien under disse stengningene. Det emipiriske grunnlaget for å konkludere med hva dette skyldes er ikke sterkt nok, men det har vært sterke indikasjoner på at stengningen i det minste har medført at de aktuelle flokkene har oppholdt seg tett på Rv7 i flere dager.

Allikevel anses ikke midlertidig stenging som en god og fremtidsrettet løsning hverken for villrein eller samferdsel. Forskerne i NINA er imidlertid klare i sine anbefalinger når det gjelder en løsning som kan gagne både villrein og trafikken øst-vest. Etter deres vurdering vil løsninger som omfatter flere korte tuneller, eller helst én lang tunell, gi robuste vinn-vinn situasjoner for både villrein og bilister. Det vil åpne beiteområder og vandringsruter for villreinen og gi en mer stabil og forutsigbar trafikkavvikling. 

Les mer i NINA-rapport 1121 “Veger og villrein – oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda”.

 

villrein.noAnders Mossing