Ja til kraftverk i kalvingsområde


I statsråd fredag 13. februar 2015 ble det gitt konsesjon til bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella. Kartgrunnlag: Finn.no

I statsråd fredag 13. februar 2015 ble det gitt konsesjon til bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella. Kartgrunnlag: Finn.no

I statsråd fredag 13. februar ble det gitt konsesjon for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella. Utbygger er Østfold Energi som som har et omfattende regulerings- og tunnelsystem i området med energiproduksjon i Borgund og Stuvane kraftverk. Gravdalen kraftverk (årlig produksjon etter utbygging på 57 GWh) skal bygge videre på det eksisterende reguleringssystemet ved å utnytte fallet mellom Kvevotnimagasinet og bekkeinntaket. 

Men, både villreinnemnd, villreinutvalg og direktorat (tidligere DN) har frarådd dette utbyggingsprosjektet. I høringsrunden i 2009 påpekte DN blant annet følgende: “Vi konkluderer på bakgrunn av hensyn til villreinen med at konsesjonssøknaden bør avslås. Vår vurdering er at både anleggsarbeid og samlet inngrepsmengde i dette området både vil kunne fortrenge villreinen fra en viktig del av leveområdet, samt øke graden av fragmentering av et nasjonalt villreinområde. Et inngrep her vil ramme det siste området som fortsatt kan fylle en trekk- og bruksfunksjon som sikrer villreinen jevnlig bruk av fjelltangen mellom Aurlandsdalen og Lærdalen”.

Nasjonalt villreinområde

Nordfjella har status som nasjonalt villreinområde. Dette understrekes også i konsesjonen som er gitt. Regjeringen skriver følgende på sin nettside (www.regjeringen.no): ” Lærdalsfjellene med det aktuelle tiltaksområdet inngår i villreinens leveområde. Ivaretakelse av villreinen har vært det viktigste temaet i denne saken. Det meste av anleggsarbeidet skal finne sted inne i fjell eller under bakken, og kraftstasjonen vil få fjernstyrt overvåkningsutstyr. Det vil begrense reinens direkte kontakt med mennesker og menneskelig aktivitet.

En viktig faktor i vurderingen har vært at det uansett skal foregå anleggsarbeid på Kvevotni dam i samme område i den samme anleggsperioden som følge av pålegg om opprusting av Kvevotnidammen etter damsikkerhetsforskriften”.

Olje- og energiminister Tord Lien påpeker følgende ifølge regjeringen.no: ” Samfunnsnytten av dette tiltaket er betydelig, med høy andel regulerbar kraft og vinterkraft. De negative konsekvensene for natur, miljø, landskap og villrein er samlet sett mindre enn fordelene av den nye fornybare kraften. Vi har også vektlagt at utbyggingen er sterkt ønsket av lokale myndigheter. Med de avbøtende tiltak som er fastsatt, mener vi at hensynet til villreinen er godt ivaretatt”.

Nei til regulering av Finnebuvatn

Regjeringen presiserer følgende: “Konsesjon til byggingen er gitt selskapet Gravdalen Kraftverk AS, som blir etablert i forbindelse med utbyggingen.  Østfold Energi og Statskog er aksjonærer i selskapet. Det gis samtidig tillatelse til en ny 66 kilovolt (kV) kraftledning fra Gravdalen kraftstasjon for tilknytning til eksisterende regionalnett. Utbyggingen vil ikke medføre oppdemninger og nye reguleringsmagasin.

Utbyggingen kan ferdigstilles i løpet av tre år, selv om det legges restriksjoner på anleggsperioden. Det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak av hensyn til villreinen – både i anleggs- og driftsfasen. Anleggsarbeidet skal utføres skånsomt og i størst mulig grad på tider av året som villreinen ikke benytter området.

Østfold Energi har også søkt om regulering av Finnebuvatn i samme område. Regulering av Finnebuvatn ville kunne gitt om lag ytterligere 10 GWh fornybar kraft fra eksisterende reguleringer. Et slikt opprustings- og utvidelsesprosjekt i eksisterende anlegg ville ha en fordel sammenlignet med etablering av nye anlegg i urørte områder. Ut fra hensynet til samlet belastning finner Olje- og energidepartementet at enda et tiltak i dette villreinområdet vil kunne føre til at tålegrensen overskrides for villreinens vedkommende. Departementet har i dag derfor gitt avslag på de omsøkte oppdemmingsplanene av Finnebuvatn i tråd med NVEs innstilling.”


Illustrasjonen over viser plasseringen av Gravdalen kraftverk i forhold til GPS-dokumentert trekkrute (til venstre) og GPS-plott i kalvingsperioden inkl. linjer som viser trekk. Kartfigurene er hentet fra O. Strand et al. 2011

Illustrasjonen over viser plasseringen av Gravdalen kraftverk i forhold til GPS-dokumentert trekkrute (til venstre) og GPS-plott i kalvingsperioden inkl. linjer som viser trekk. Kartfigurene er hentet fra O. Strand et al. 2011

Last ned kart som viser utbyggingsplanen av Gravdalen kartverk (pdf). Kilde: Østfold Energi AS

Last ned: NINA Rapport 634: Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde (pdf)

 

villrein.no – Arne Nyaas