Skuterløyper for fornøyelseskjøring


Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår at det gis en viss åpning for kjøring med snøskuter til fornøyelsesformål, ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår at det gis en viss åpning for kjøring med snøskuter til fornøyelsesformål, ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt på høring forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark. Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøskuterløper for fornøyelseskjøring. De nasjonale villreinområdene er unntatt, men ikke de øvrige villreinområdene. Høringsfristen er 19. september.

Departementet foreslår at det gis en viss åpning for kjøring med snøskuter til ren fornøyelseskjøring, ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring.

«Det er fortsatt et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig. Det er derfor vesentlig at det settes klare rammer for adgangen til å åpne opp for snøscooterkjøring, herunder at slik kjøring bare skal skje i nærmere fastsatte løyper, at det gjelder absolutt forbud mot kjøring i nærmere spesifiserte områder og at kommunene må hensynta virkninger for friluftsliv, naturmangfold, hytteområder, kulturminner og kulturmiljø», presiserer departementet i høringsforslaget.

 

Områder som skal være unntatt

Sitat: «Departementet foreslår i hovedsak tilsvarende begrensning for hvor løypene kan legges som i forsøket. Det innebærer at løypene ikke kan legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Departementet har vurdert om alle villreinområder bør være unntatt, men har funnet at dette vil dekke svært omfattende arealer uten at det nødvendigvis er skadelig for villrein at det anlegges løyper i de enkelte områdene. I den grad de planlagte snøscooterløypene faktisk utgjør en trussel mot villrein, eventuelt andre dyre- og fuglearter eller annet naturmangfold, plikter kommunen uansett å hensynta dette, idet departementet foreslår at kommunen i planarbeidet skal ha en generell plikt til å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Departementet har videre vurdert om viktige friluftslivsområder bør unntas. Departementet viser til at blant annet Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har anmodet om at snøscooterløyper forbys i store sammenhengende vinterfriluftslivsområder. Departementet er enig i at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende områder uten motorisert ferdsel. Departementet mener imidlertid at forbudsområdene må være klart avgrenset for å gjøre regelverket enkelt anvendelig og etterprøvbart. At loven ikke inneholder et uttrykkelig forbud mot å legge løyper i viktige friluftsområder, innebærer uansett ikke at det er fritt fram for kommune å legge løyper i slike områder, idet departementet foreslår at lovforslaget inneholder en plikt for kommunene til å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, og videre at kommunen i planforslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.»

 

Faste løyper, ikke fri kjøring

Departementet presiserer at kommunene bare kan åpne for fornøyelseskjøring i faste løyper. Fri kjøring utenfor løyper blir ikke tillatt. Det presiseres at endringene ikke kan brukes som grunnlag for dispensasjon til eksempelvis enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytta til løypa. Kommunene får det overordnede ansvaret for å merke løypene som åpnes for fornøyelseskjøring.

 

Rasting så nær løypa som mulig

Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypa, inklusive stopp og rasting. “I utgangspunktet vil det ikke være tillatt å kjøre utenfor løypene, og rasting bør derfor skje så nær løypa som mulig. Av sikkerhetsmessige grunner kan det likevel være nødvendig å fravike løypa noe. Kommunene bør gjennom bestemmelser angi hvor langt utenfor løypa det eventuelt er tillatt å kjøre, eventuelle områder der rasting ikke skal være tillatt m.v.. Terrenget vil være avgjørende for hvor langt det er nødvendig å kjøre for å finne en leirplass. Kommunen bør fastsette en øvre grense som ikke bør overskride 30 meter”, understreker departementet.

 

Villreinområdene

Sitat: «Bestemmelsen fastslår at snøscooterløyper ikke skal legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder, og at de ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift eller kreve terrenginngrep. Grensene for de nasjonale villreinområdene fastsettes gjennom de regionale villreinplanene. Per i dag er ikke alle villreinplanene ferdigstilte. For de områdene som ikke har ferdige planer, bør kommunen bruke avgrensingen av villreinens leveområde slik det er kartlagt i grunnlagsrapportene fra NINA/Villreinsentrene.

Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarkssesongen. Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep.»

 

Mange høringsinstanser

Blant et førtitalls høringsinstanser er Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Reindriftssamers landsforbund, Statskog, Statens naturoppsyn og Villreinrådet i Norge.

 


Løyper til fornøyelseskjøring kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Departementet har vurdert om alle villreinområder bør være unntatt, men funnet ut "at dette vil dekke svært omfattende arealer ute…

Løyper til fornøyelseskjøring kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Departementet har vurdert om alle villreinområder bør være unntatt, men funnet ut “at dette vil dekke svært omfattende arealer uten at det nødvendigvis er skadelig for villrein at det anlegges løyper i de enkelte områdene”.  Bildet over viser nyttekjøring i Forollhogna (nasjonalt villreinområde. Foto: Arne Nyaas

 

 

Høringsbrevet er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/kld.

 

 

Villrein.no – Arne Nyaas