Kartlegger ferdselen i Forollhogna


Forollhogna (1332 m.o.h.) i horisont. Her er folk på tur inn stien sørfra. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna (1332 m.o.h.) i horisont. Her er folk på tur inn stien sørfra. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna ble nasjonalpark for 13 år siden (2001). Vernet har resultert i en kraftig økning av fotturister sentralt i området. Alle skal opp på Forollhogna-toppen.  Nå er det satt i gang et prosjekt som skal skaffe kunnskap om bruken av området. Bevaring av villreinen sine arealer og trekkveier står sentralt i kunnskapsinnhentingen.

Ferdselsprosjektet i Forollhogna er lokalt forankret. Lokale organisasjoner, nemnd og utvalg har selv ønsket prosjektet som ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Styringsgruppa ledes av Per Ousten i villreinnemnda, og en lang rekke aktører både finansierer og styrer prosjektet. Hovedformålet er å ta vare på villreinen og å skaffe kunnskap som kan lede turistene vekk fra sårbare områder til områder som er bedre egnet og tilrettelagt for bruk.

10 automatiske tellere og 26 svarkasser, pluss spørreskjema utlagt i flere av buene i området, skal skaffe den nødvendige kunnskapen om bruken av området. Turister og lokalbefolkning blir bedt om å svare på spørsmålene. I tillegg kommer en rekke personer lokalt til å bli intervjuet.

– Det er ofte snakk om å finne gode løsninger som både ivaretar villreinen og folks etterspørsel, men dette kan ikke skje på samme plass. Derfor kan det være aktuelt å øke tilrettelegging og tiltrekke seg mer folk til områder som i liten grad forstyrrer villreinen, mens andre områder ikke bør markesføres, understreker Vegard Gundersen fra NINA.

At turisttrafikken sentralt i Forollhogna-området er stor, viste tellerne som i fjor ble plassert ved stien fra Såttåhaugen i Dalsbygda og ved stien fra Synnerdalen i Budal. Begge stiene leder turistene til toppen av Forollhogna, den ene stien sørfra, den andre nordfra. I juli, august og september registrerte tellerne totalt 6306 passeringer, som gir et snitt på 68 passeringer hver dag.


Flyfoto som viser Forollhogna og Forollsjøen, på grensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag. Foto: Arne Nyaas

Flyfoto som viser Forollhogna og Forollsjøen, på grensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag. Foto: Arne Nyaas


10 automatiske tellere (her foto som viser én av tellerne) og 26 svarkasser er nå utplassert i Forollhogna-området. I tillegg er det utlagt spørreskjemaer i flere av buene i området. Foto: Vegard Gundersen, NINA

10 automatiske tellere (her foto som viser én av tellerne) og 26 svarkasser er nå utplassert i Forollhogna-området. I tillegg er det utlagt spørreskjemaer i flere av buene i området. Foto: Vegard Gundersen, NINA

villrein.no – Arne Nyaas