2013 – et godt år for Norsk Villreinsenter


Skinnarbu.jpg

Stiftelsen Norsk Villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk Villreinsenter Sør (NVS Sør) på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk Villreinsenter Nord (NVS Nord) på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord for Sognefjorden). Nå foreligger årsberetningen for driftsåret 2013. Vi sakser følgende:

 «Etter styrets oppfatning har 2013 vært et godt år for Norsk Villreinsenter. Staben består av dyktige og motiverte medarbeidere, og man drar stor nytte av det felles større fagmiljøet som er etablert på begge steder. Naturveiledning/formidling, kurs/foredrag, kontaktskapende virksomhet og arbeid med dokumentasjon i villreinområdene har tatt et godt steg videre. Samtidig har begge sentra i 2013 hatt fokus på å bygge ut besøksattraksjoner. Den nye interaktive villreinutstillingen på Skinnarbu har blitt svært godt mottatt, og utsiktspaviljongen “Viewpoint Snøhetta” fortsetter å få mye positiv oppmerksomhet. Arbeidet fortsetter med full kraft i 2014, og vil medføre betydelige investeringer av midler og personalressurser. Gjennom utviklingen av attraksjoner har man kommet i god dialog med reiselivet og tatt store steg på veien “fra menighet til samfunn”.

 

Møteplass og knutepunkt

Utviklingen har vist at Norsk Villreinsenter blir stadig viktigere som møteplass og knutepunkt. Dette gjelder begge driftsenhetene. De viktigste aspektene ved dette er at både Hjerkinn og Skinnarbu utvikler seg til stadig større og tyngre kompetansesentra, at de fungerer stadig hyppigere og viktigere som arenaer for møter og meningsutveksling, og at sentrene er attraktive samarbeidspartnere og har fasiliteter som andre brukergrupper etterspør. I tillegg gjør de ny-utviklede attraksjonene det enda mer attraktivt å legge møter og konferanser til de to sentrene. Det er også interessant å merke seg at nye funksjoner/stillinger lokaliseres fysisk til Norsk Villreinsenter. Dette gjelder bl.a. nyopprettede forvalterstillinger som følge av den nye modellen med lokal forvaltning av verneområder, samt prosjektstillinger knyttet til verdiskapingsprosjekter. Dette er med på å skape gode, tverrfaglige fagmiljøer.

 

Lokaler og attraksjoner

Den store saken for Norsk Villreinsenter i 2013 var realiseringen av villreinutstillingen ved Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu. Utstillingen er en interaktiv utstilling på 18 installasjoner i 6 ulike seksjoner, og er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonalparksenteret og Stiftelsen Norsk Villreinsenter hvor villreinsenteret i stor grad har levert det faglige grunnlaget for utstillingen. Utstillingen ble åpnet 14. august av statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet, med ca 250 gjester, hvorav 100 spesielt inviterte. Det er inngått en samarbeids-og vennskapsavtale med det nasjonale prehistoriske museet i Dordogne i Sør-Frankrike, og arkeologisk materiale er utlånt derfra til en “grotte-seksjon” som presenterer spor etter eldre tiders reinfangst i Frankrike. Direktøren for museet var til stede, og denne seksjonen ble åpnet av den franske ambassaderåden til Norge. Utstillingen har i løpet av de tre første månedene hatt i overkant av 5000 besøkende, og den har fått stor oppmerksomhet i media.

Ved villreinsenteret på Hjerkinn er det under utvikling en fangstminnepark i samarbeid med prosjektet «Villreinen som verdiskaper». Opparbeiding av fangstminneparken startet høsten 2012, men arbeidet ble tidlig stoppet av vinteren. Området ligger mellom Norsk Villreinsenter Nord sine lokaler og E6, godt synlig for alle som ferdes med bil over Dovrefjelll. Arbeidet fortsatte sommeren 2013, og alt av planlagte gangveger er realisert. Til sammen er det bygd ca. 800 m gangveg, hvor det i cirka 1/3 av strekningen er lagt trekkrør for lyd og lys. Arbeidet med bygging av de historiske objektene er satt i gang, to fangstgroper etter modell fra Rondane er ferdigstilt. Der er inngått avtale om bygging av tre nye fangstgroper, båggåstø, falkfangeranlegg, samiske kulturminner og revefelle for sommeren 2014. Ved siden av de historiske objekter er det under utarbeidelse et opplegg for informasjon til hvert enkelt objekt.”

 


Last ned styrets årsberetning for 2013 (pdf – 4 MB)

 

villrein.no – Arne Nyaas