Mange påmeldte til interessant fagseminar om villrein


Villreinens toleranser for ferdsel, forstyrrelser og inngrep står i fokus når Villreinrådet i Norge ønsker velkommen til fagseminar på Øyer i dagene 4. og 5. juni. Foto: A. Nyaas

Villreinens toleranser for ferdsel, forstyrrelser og inngrep står i fokus når Villreinrådet i Norge ønsker velkommen til fagseminar på Øyer i dagene 4. og 5. juni. Foto: A. Nyaas

Villreinens toleranser for ferdsel, forstyrrelser og inngrep. Hvordan kan grådyra ivaretas inn i fremtiden? Samhandling mellom ulike brukerinteresser. Dette er teamet for fagseminaret som Villreinrådet i Norge arrangerer på Øyer 4. til 5. juni. Påmeldingen er meget god. Det bekrefter Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet.

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet har siden 1986 gitt ut årboka «Villreinen». Årets utgave er den 29. i rekken. Se omtalen av årets utgave.

Årlige samlinger

Villreinrådet ønsker å ha årlige samlinger for de som jobber med eller er interessert i villrein og forvaltning. Alle nemnder og utvalg er spesielt invitert til årets seminar. Hvert annet år kombineres fagdagen med landsmøte. Villreinrådet ønsker også at fagdagen og årboka Villreinen skal knyttes noe sammen ved at noen av sakene og temaene i årboka også kan foredras om på fagdagen.

Rådet spurte i fjor høst områdene om innspill til fagdagen, og det kom inn flere gode forslag. Brorparten av innspillene gikk på utfordringer knyttet til forstyrrelser, ferdsel og villreinens bruk – eller manglende bruk av gamle villreinområder. I tillegg er det økt konkurranse om bruk av fjellområdene til andre og gjerne nye aktiviteter som merking av nye stier og traseer, eller tilrettelegging av snøskuterløyper i kommunal regi for fornøyelseskjøring.

– Villreinrådet har forsøkt å sette sammen et interessant program hvor disse utfordringene blir løftet. Vi avslutter til lunsj torsdag 5. juni. Samme dag og på samme sted starter landsmøtet til Norges Fjellstyresamband. Vi har med vilje lagt fagseminaret vårt i forkant, slik at fjellstyrerepresentantene som ønsker det, også kan delta på opplegget vårt, opplyser Christian Hillmann, som er meget godt fornøyd med påmeldingen så langt. Nærmere femti interesserte har takket ja til invitasjonen fra Villreinrådet i Norge.

Programmet for fagseminaret på Quality Hotel & Resort Hafjell

Onsdag 4. juni:

12.45 – 13.00 Velkomst ved Øystein Landsgård, leder Villreinrådet i Norge

13.00 – 13.45 Kunnskapsstatus. Hva vet vi om villrein og villreinens sårbarhet for forstyrrelse? Hvor mye ferdsel og tekniske inngrep kan villreinen tolerere? Foredragsholder Olav Strand, NINA

13.45 – 14.10 Er det flere på tur nå en før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging. Foredragsholder Vegard Gundersen, NINA

14.10 – 14.35 Hvilke hensyn tas i forbindelse med Den med tilrettelegging av nye stier og hytter. Hvilke ”grep” tas for å redusere forstyrrelse i sårbare tider og områder? Foredragsholder, DNT

14.35 – 14.55 Hvordan har ferdsel og inngrep endret villreinens områdebruk. Hvilke avbøtende tiltak er brukt/forsøkt brukt? Case fra Rondane – flytting av hytter/sti for å redusere forstyrrelser. Foredragsholder Erik Winter

14.55 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 15.45 Jaktfrie korridorer for å unngå å felle pionerdyr. Case fra Hardangervidda. Olav Strand, NINA

15.45 – 16.10 Utfordringer og holdninger rundt ferdsel i Forollhogna, hva har det å si at området har blitt nasjonalpark? Nasjonalparkforvaltningen ved Astrid Alice Haug

16.10 – 16.20 Kaffepause

16.20 – 17.00 Åpen post. Erfaringsutveksling mellom områdene og diskusjon. Hva har fungert og hva har ikke fungert. Hva kan vi lære? Diskusjonsstyrer Tor Punsvik

19.00 Middag

Torsdag 5. juni:

09.00 – 09.20 Villrein og ferdsel i på Hardangervidda Vest ved Jan Øvergård

09.20 – 09.40 Case fra Ål kommune, villrein og motorferdsel ved Per Aksel Knudsen

09.40 – 10.30 Regjeringens politikk vedr. motorferdsel i utmark – tilrettelegging for rekreasjonskjøring. Hva går snøskuterforsøket ut på? Marit Johanne Birkeland ved Miljødirektoratet

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 11.15 Hvordan kan tilrettelegging av løyper for rekreasjonskjøring unngå å påvirke villrein? Kan snøscootermiljøet tenke seg restriksjoner for tilrettelegging og bruk for å minske miljøkonsekvenser? Snøscooterklubbenes Fellesråd ved Erik Kirkevoll

11.15 – 11.45 Åpen post. Spørsmål, meningsutveksling og kommentar

 

villrein.no – Arne Nyaas