Villreinnemnda vil ha utvida jakt på Hardangervidda


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Det er sesong for planlegging av haustens villreinjakt på Hardangervidda, som blir spesiell i år på grunn av omstenda knytt til skrantesjuken (CWD). Det er snakk om både å starte jakta tidlegare enn vanleg og å utvida jakta i etterkant

Miljødirektoratet har sendt ut eit framlegg på høyring knytt til tidleg jakt på Hardangervidda, frå 10. august, sjå MDs høyringsnotat.  Ei arbeidsgruppe frå VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) har lagt fram fleire forslag til tiltak, eitt av forslaga er utvide jakta.

Villreinnemnda

Villreinnemnda for Hardangervidda på si side fylgjer opp Hardangervidda villreinutval sitt ynskje om å utvide jakta sør for Rv7 i tida 1. til 7. oktober og sender ut eit framlegg om dette på høyring med høyringsfrist 10. juni. Dette betyr at Villreinnemda gjennomfører Forskriftsprosess med høyringsrunde med mål om å få realisert utvida jakt som foreslått. Villreinnemnda skriv at «Hensikten er å kartlegge mulig forekomst av CWD og prøvetaking gjennom ordinær jakt.» Sjå Villreinnemndas høyringsnotat

villrein.no – Kjell Bitustøyl