Villreinen på rødlista?


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing.

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing.

Nedgang i bestanden på landsbasis er hovedårsaken til at villreinen nå vurderes til kategorien «nær truet» på rødlista.

Rødlista beskriver arters risiko for å dø ut eller forsvinne fra et område. Dyrene som er aktuelle for lista plasseres i følgende kategorier: «gått tapt CO», «kritisk truet CR», «sterkt truet EN», «sårbar VU», «nær truet NT» og «datamangel DD». Kategoriene viser risikoen for at dyrene dør ut dersom de lever under samme forhold som i dag. Hvis en art plasseres i en av de tre kategoriene «kritisk truet», «sterkt truet» eller «sårbar» regnes arten som truet. Lista revideres hvert sjette år. Revideringen er nå i gang og i dag la Artsdatabanken, som leder arbeidet, frem noen foreløpige vurderinger for rødlista.

Færre dyr
Villrein har hatt en nedgang i bestanden på landsbasis. Grunnet funn av skrantesjuke i 2016 ble hele bestanden i Nordfjella Sone 1 skutt ut som et ledd i smittebekjempelsen. Høsten 2020 ble skrantesjuke oppdaget på Hardangervidda, hos en bukk felt i Vinje i Telemark. Hvordan smitten på Hardangervidda skal bekjempes er enda ikke bestemt, men mulige scenarioer innebærer en større eller mindre reduksjon i bestanden. Noe som igjen vil føre til en ytterligere nedgang villreinbestanden på landsbasis.

Press på leveområder
Villreinens leveområder har vært og er under stadig press. Utbygging av fritidsbebyggelse og annen infrastruktur fratar dyrene viktige leveområder. I tillegg hindres dyrenes muligheter til å vandre innad i og mellom viktig beite- og kalvingsområder. Sammen med klimaendringer utgjør tap av leveområder de største truslene for villreinen i Norge i dag. Fragmentering av leveområder var et av kriteriene som ble vurdert i arbeidet med rødlista. Dette vurderes etter IUCN (International Union for Conservation of Nature) sine kriterier, men ut fra disse er reinen over grenseverdiene for utbredelsesområde og forekomstareal. Reinen er dermed etter denne definisjonen ikke kraftig fragmentert.

Har du innspill?
Artsdatabanken la i dag frem foreløpige resultater for rødlista for at alle som måtte ha utfyllende informasjon om artene som vurderes, skal få muligheten til å bidra. Det er flere komiteer med i alt 91 eksperter som deltar i arbeidet med å vurdere hvilke arter som skal inn på rødlista. De foreløpige resultatene ble lagt frem i et webinar i dag. Det er mulig å komme med innspill til ekspertgruppene frem til 2. mai.