Kunnskap om rein inn i vindkraftanalyser


Vindmøller. Foto; NVE.jpg

I forbindelse med “nasjonal ramme for vindkraft” har Norsk villreinsenter jobbet iherdig med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for reinens arealbruk i en rekke norske villreinområder. Håpet er at kunnskapen skal komme reinen til gode, slik at viktige områder skjermes fra vindkraftutbygging.

Norsk villreinsenter publiserte saken “Vindkraft kan ramme villreinområder” på villrein.no i juni 2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått et oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) om å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land. Prosjektet startet våren 2017 og skal avsluttes i mars 2019.

Våre 10 nasjonale villreinområder, samt deres randområder, ble relativt tidlig i prosessen ekskludert fra videre analyser. De 13 andre villreinområdene fikk ikke samme behandling og en rekke av disse ligger inne i analyseområdene som nå skal gjennomgås systematisk.

Vi snakker konkret om 10 ikke-nasjonale villreinområder; Norefjell-Reinsjøfjell, Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Fjellheimen, Lærdal-Årdal, Skaulen-Etnefjell, Sunnfjord, Tolga Østfjell, Vest-Jotunheimen og Våmur – Roan. Norsk villreinsenter har de siste årene jobbet med kartlegging av villreinens arealbruk i Norefjell-Reinsjøfjell og Brattefjell-Vindeggen, men for de 8 andre har kunnskapsgrunnlaget vært utdatert og mangelfullt.

Miljødirektoratet ba derfor Norsk villreinsenter om bistand like før sommeren 2018. Etter tre hektiske måneder, godt hjulpet av et stort antall lokale ressurspersoner, har vi lyktes med å kartfeste reinens områdebruk til ulike årstider. Hvor er kalvingsområdene? Hvor er de mest sentrale vinterbeiteområdene? Dette er blant spørsmålene som nå er besvart i notatet “Villrein og nasjonal ramme for vindkraft” fra Villreinsenteret.

På grunn av tidsaspektet er det selvsagt snakk om en overordnet “grovkartlegging”. Norsk villreinsenter vil i perioden frem mot 2021 jobbe med å få på plass mer detaljkunnskap i de nevnte områdene, blant annet for å følge opp en eventuell klassifisering etter miljøkvalitetsnormen for villrein, som er under arbeid. Kartene vil også være et viktig grunnlag for å ivareta villreininteressene i den kommunale arealplanleggingen.

Temakartene over viser reinens arealbruk i de kartlagte villreinområdene (klikk på kartene for større versjon). Kartene er publisert i det omtalte notatet fra Villreinsenteret.

villrein.no – Anders Mossing