To forprosjekt søker felles hovedprosjekt for verdiskaping


Forprosjektene "Velkommen til villreinfjellet" og "Tettere på villreinfjellet" satser mot et felles hovedprosjekt under tittelen "Mennesket og reinen". Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Forprosjektene “Velkommen til villreinfjellet” og “Tettere på villreinfjellet” satser mot et felles hovedprosjekt under tittelen “Mennesket og reinen”. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I 2017 ble verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper” utlyst av Miljødirektoratet. Formålet var å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. To av prosjektene som fikk støtte har nå avsluttet sine forprosjekt og søker om midler til videreføring i et felles hovedprosjekt.

En hovedmålsetting i programmet er at de nasjonale villreinområdene skal kunne fremme verdiskaping i en utvidet sammenheng, ikke bare i form av kroner og øre. Med bred verdiskaping menes her både miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre. Den verdimessige økningen skjer ikke alltid i pengemessig forstand. For eksempel vil en miljømessig verdiskaping for villreinen kunne være at menneskeskapte barrierer slik som veier og stier reduseres eller fjernes slik at villreinen kan gjenoppta gamle trekkruter og få økte beitemuligheter.

Les også “Villreinfjellet som verdiskaper” (villrein.no)

Buskerud fylkeskommune fikk på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet innvilget midler til et forprosjekt med navnet «Velkommen til villreinfjellet». Hovedmålet med forprosjektet var å identifisere og bistå aktører som ønsker å utvikle tilbud knyttet til villrein. Nore og Uvdal kommune søkte parallelt om finansiering til et prosjekt kalt “Tettere på villreinfjellet”. Miljødirektoratet valgte å se søknadene fra Buskerud fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune i sammenheng, og forutsatte en samordning mellom prosjektene.

“Velkommen til villreinfjellet” og “Tettere på villreinfjellet» har gjennomført hvert sitt forprosjekt, men med god dialog underveis. Forprosjektfasen er nå avsluttet og det foreligger en sluttrapport fra hvert av forprosjektene (se linker mot slutten av saken).

Les mer om prosjektene på villrein.no.

For årene 2019 – 2021 søker de ett hovedprosjekt sammen. Prosjektplanen for det nye hovedprosjektet har fått navnet “Mennesket og reinen” for også å kunne fange opp tamreinhistorien.

Det overordnede målet for hovedprosjektet som det nå søkes om midler til, er å legge til rette for bærekraftig naturbasert reiseliv- og næringsvirksomhet på Hardangervidda og i Nordfjella, gjennom å utvikle, begeistre, informere og kanalisere. Gjennom prosjektet ønsker man å kombinere destinasjons-/attraksjonsutvikling med kanalisering og avbøtende tiltak samtidig som man bygger opp en bredere forståelse for villreinens sårbarhet.

Hovedprosjektet har fire innsatsområder (les også forprosjektrapporter etter kartillustrasjonen):

  1. Utvikling av attraksjoner/destinasjoner; dvs. der en jobber direkte med aktører eller grupper med næringsaktører som ønsker å utvikle opplevelser og formidlingskonsepter knyttet til villrein. Her er det besluttet å starte med fire piloter: Finse, Halne, Vasstulan og Solheimstulen

  2. Avbøtende tiltak; der man koordinerer innsatsen med fokusområdesatsningen i regional plan og besøksstrategi. Dette handler om å kanalisere ferdsel vekk fra sårbare områder samtidig som man tenker verdiskaping. NINAs ferdselsprosjekt vil gi kunnskap om hvilke områder som er aktuelle for dette innsatsområde

  3. Innsats mot reiselivsaktører generelt for å gi økt forståelse av villreinens betydning både som attraksjon og kulturbærer, og for å gi dem som ønsker det verktøy for å utvikle opplevelser og formidlingsopplegg knyttet til villrein

  4. Informasjon og formidling mot publikum. Denne kan gå både gjennom egne kanaler, men også via andres, som sider som eies av kommersielle aktører og andre brukerinteresser, som DNT og VisitNorway. Også denne koordineres mot besøksstrategiarbeidet


Kartillustrasjon: Anders Mossing/Norsk villreinsenter

Kartillustrasjon: Anders Mossing/Norsk villreinsenter

Les sluttrapporten fra forprosjektet “Velkommen til villreinfjellet” her.

Les sluttrapporten fra forprosjektet “Tettere på villreinfjellet” her.

villrein.no – Anders Mossing