Utvidet jakttid på Hardangervidda


Villreinjakta på Hardangervidda utvides med ni dager, f.o.m. lørdag 1. oktober t.o.m. søndag 9. oktober. Foto: Halvor Nordjordet (fra boka "Reinen på Hardangervidda", utgitt i 2012).

Villreinjakta på Hardangervidda utvides med ni dager, f.o.m. lørdag 1. oktober t.o.m. søndag 9. oktober. Foto: Halvor Nordjordet (fra boka “Reinen på Hardangervidda”, utgitt i 2012).

Årets jaktuttak på Hardangervidda, så langt, er lavere enn det som er nødvendig for å kunne nå vedtatte bestandsmål.  Ved ordinær jaktslutt fredag 30. september regner Hardangervidda villreinutval med ei felling på  cirka 1400 dyr (medregnet 323 dyr som ble drept av lynet). Årets jaktkvote er på 8000 dyr (1200 fridyrkort og 6800 simle/ungdyrkort med kalv inkludert i kortet). Etter ønske fra villreinutvalet og vedtak i nemnda utvides jakttida med ni dager, fra og med lørdag 1. oktober til og med søndag 9. oktober.

 

I anmodningen om utvidet jakttid påpeker Hardangervidda villreinutval blant annet følgende:

“Det nærmer seg slutten på ordinær jakttid og hovedtyngden av dyr har til nå i jakta brukt et begrenset område. Det har vært jakt i de nordvestre deler av Tinn, noe jakt i Nore og Uvdal, og nesten ingen jakt i Hordaland. Vinje har hatt dyr på store deler av sine områder og vil ut fra hvor dyra står i dag trolig få dyr på alle sine områder i løpet av jakta. Det forventes derfor normal felling i Vinje. Langtidsvarselet tilsier fortsatt sørlig vindretning fram til fredag 23/9, noe som vil bety at dyra vil bli stående sør i Vinje der de i dag befinner seg. Selv med værskifte siste uka i jakta vil det erfaringsmessig bli vanskelig å få reinen inn i store nok områder som pr. i dag har hatt dårlig jakt.”

Og videre: “Lenger jakttid vil medføre økt stress og energitap for dyra. Jaktpresset sent i jakta vil imidlertid sjeldent bli like stort som i begynnelsen av jakta og temperaturen vil være vesentlig lavere. Med begynnende brunst vil også dyra ha kortere fluktstrekninger. En kortere utvidelse av jakttiden vurderes derfor ikke å være av vesentlig betydning, sett opp mot kostnaden med å få en for stor bestand. Ved en eventuell lang utvidelse av jakttiden kan det bli problematisk å få gjennomført en god strukturtelling. Siden det i dagens situasjon er svært viktig å få gjennomført strukturtelling, taler dette mot en lang utvidelse av jakttiden.

Utvidet jakttid ble på Hardangervidda benyttet i årene 1999 og 2000 hvor jakttiden ble forlenget med fjorten dager (1. – 14. oktober). Dette resulterte i hhv. 600 og 360 felte dyr i den utvidede jaktperioden disse to årene. Jakttiden ble også utvidet høsten 2014 i perioden 1. – 12. oktober. Det ble mye dårlig vær og snø i den utvidede jaktperioden og derfor lite jakt. Totalt 210 dyr ble felt. En utvidelse først i oktober vurderes å ha størst potensial for økt felling. Jakt i siste del av oktober kan fort bli vanskelig pga. snø.”

 

 

villrein.no – Arne Nyaas