Skal kartlegge Fjellheimen


Styringsgruppa hadde sitt første møtet i starten av desember. Foto: Anders Mossing

Styringsgruppa hadde sitt første møtet i starten av desember. Foto: Anders Mossing

En styringsgruppe bestående av sentrale aktører innen villreinforvaltning og kunnskapsformidling/-innhenting møttes på Voss i starten av desember, for å starte arbeidet med kartlegging av villreinens arealbruk i Fjellheimen. Målet er at arbeidet skal gjennomføres med omfattende lokal deltakelse og sluttføres våren 2019.

Det var under “Villreinkonferansen” om Fjellheimen villreinområde i Myrkdalen 3. november 2017 at det “første frøet” ble sådd. Her kom det tydelig frem at både forvaltningen og mange viktige aktører med interesser og aktivitet i Fjellheimen villreinområde har behov for gode og oppdaterte data om villreinen sin bruk av leveområdet, herunder kartfesting av områdebruk til ulike årstider og et helhetlig bilde av viktige trekkpassasjer.

Villreinutvalget tok initiativ til å få til et slikt kartleggingsprosjekt og jobbet i 2018 med planlegging og finansiering. Miljødirektoratet kom etterhvert på banen, både med faglige råd og økonomiske ressurser. Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) jobbet grundig med en såkalt miljøkvalitetsnorm for villrein. Direktoratet oppnevnte en uavhengig ekspertgruppe som i 2018 kom med sin rapport med anbefalinger. En rekke av anbefalingene krever mer kunnskap om nettopp reinens arealbruk, og det er et mål at alle norske villreinområder, der kunnskapen er mangelfull, skal oppdateres i løpet av de kommende årene.

I forbindelse med “nasjonal ramme for vindkraft” jobbet Norsk villreinsenter (NVS) og lokale samarbeidspartnere i 2018 iherdig med en overordnet kartlegging av reinens arealbruk i en rekke norske villreinområder. Prosjektet omfattet åtte mindre villreinområder, men pga. lite tid ble det kun anledning til å gjennomføre en overordnet “grovkartlegging”. Et av områdene som ble satt i fokus var nettopp Fjellheimen (se kart under), som omtales nærmere i NVS Notat 4/2018 “Villrein og nasjonal ramme for vindkraft. Kunnskapsoppdatering av villreinens arealbruk i åtte villreinområder”. Det nystartede prosjektet har bl.a. som mål å fylle inn detaljene i fjorårets “grovkartlegging”.


Kart over villreinens arealbruk i Fjellheimen opptegnet i forbindelse med en “grovkartlegging” i 2018. Datainnsamling: Siri W. Bøthun (Sogn Naturforvaltning). Kartarbeid: Anders Mossing (Norsk villreinsenter Sør).

Styringsgruppa for prosjektet består av representanter fra villreinutvalget, Voss og Aurland kommuner, Fylkesmannen i Hordaland, BKK Viltfond, verneområdestyret for Stølsheimen og Nærøyfjordområdet og Norsk villreinsenter Sør. Prosjektleder er Siri W. Bøthun fra Sogn Naturforvaltning. Prosjektet vil ha sterkt fokus på lokal deltakelse og lokale informanter. Det vil således bli gjennomført en rekke lokale møter i løpet av første halvdel av 2019.

Viktig blir også arbeidet med å identifisere sårbare områder/fokusområder. Med det menes områder der det er konflikt mellom hensynet til villrein og hensynet til andre samfunnsinteresser, og der forvaltningen har klare utfordringer. Det vil bli oppnevnt en bredt sammensatt referansegruppe for å jobbe konkret med sistnevnte tema. Sekretariatet for referansegruppa er tillagt Norsk villreinsenter Sør.

villrein.no – Anders Mossing