Jaktresultat og strukturtelling i sone 2


Nå foreligger resultater for jakt og strukturtelling i sone 2. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Nå foreligger resultater for jakt og strukturtelling i sone 2. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Nå er resultatet for jakta i Nordfjella sone 2 tilgjengelig. Oversikten fra villreinutvalget viser det ble felt 72 dyr ut av en kvote på 200. Dette tilsvarer en fellingsprosent på 36 %. Samtidig presenteres resultater fra strukturtelling gjennomført i starten av oktober.

I jakta i 2018 ble det felt 18 voksne bukker, 31 voksne simler, 11 ungdyr (uavhengig av kjønn) og 12 kalver (uavhengig av kjønn). Av de tre kommunene Hol, Aurland og Ulvik, er det de to førstnevnte som har hatt mesteparten av fellingene.

Les detaljert fellingsresultat, inkludert slaktevekter her.

Strukturtellingen ble gjennomført av villreinutvalget og Statens naturoppsyn i starten og midten av oktober med åtte dagsverks innsats og inkluderte både sone 2 og Raudafjell. Fire flokker ble telt i sone 2 og en flokk i Raudafjell. Man fant i underkant ca. 15 % voksen bukk, ca. 45 % voksen simle og ca. 25 % kalv. De resterende vel 15 % var fordelt på bukk i alder 1 1/2 og 2 1/2 år.

I sone 2 regner man med at man fikk telt nesten 70 % av bestanden. Ihvertfall hvis man regner en økning på omlag 20 dyr fra i fjor vinter, noe tilvekst, jaktuttak og naturlig avgang skulle tilsi. I Raudafjell er nok nesten alle dyr med i tellingen, ihvertfall fostringsflokken som ble observert i sommer.

Les detaljert rapport fra strukturtellingen her.

villrein.no – Anders Mossing