Igangsetter tiltak mot skrantesjuke


Stadig nye tiltak settes i verk mot skrantesjuken. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Stadig nye tiltak settes i verk mot skrantesjuken. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I mars 2016 ble det første tilfellet av skrantesjuke (CWD) påvist i Europa, nærmere bestemt på en rein i Nordfjella. En rekke tiltak er igangsatt for å hindre spredning.

Allerede 11. juli 2016 fastsatte Landbruks- og matdepartementet en ny forskrift for å begrense spredning av skrantesjuke. Den inneholder bl. a forbud mot foring av hjortedyr, utsetting av saltstein til hjortevilt og import, salg og kjøp av luktestoff fra land med sykdommen.

Les mer på Lovdata.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av skrantesjuke på hjortedyr i Norge. Oppdraget er todelt. Første del ble publisert 30. juni 2016 og kan lastes ned her. Den omhandler spørsmål knyttet til mattrygghet og smitte mellom dyr. Den andre delen er under arbeid, og skal vurdere ulike tiltak for strategier som kan begrense videre smitte. Herunder høste erfaringer fra Nord-Amerika og hvorvidt tiltak der, vil kunne egne seg for norske forhold. Denne delen skal etter planen være ferdig i mars 2017.

Det jobbes også iherdig med “enkeltsaker” knyttet til skrantesjuke. Miljødirektoratet og Statens vegvesen har nylig lagt avtalen om midlertidig stenging av Rv7 på is (tidligere omtalt på villrein.no).

Nylig ble det også gitt tillatelse til Filefjell Tamreinlag for nødvendig jaging og avliving av villrein ved Rv52. Dette anses som et midlertidig tiltak for å hindre at tam- og vill rein kommer i kontakt med hverandre, eller hverandres miljø.

17. november ble det avholdt et fagseminar om skrantesjuke, som tidligere beskrevet her på villrein.no. Her er link til videoopptak fra denne seansen. Meget matnyttig for alle som er “interessert” i skrantesjuke.

 

villrein.no – Anders Mossing