Gladsak for villreinen i Snøhetta og Nordfjella


Aursjødammen sett fra nordvest. Foto: Are Endal Rognes, Norsk villreinsenter 

Aursjødammen sett fra nordvest. Foto: Are Endal Rognes, Norsk villreinsenter 

Det ble i statsråd onsdag 23. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Aurareguleringen og reguleringen av Hemsilvassdraget. Det skal opprettes et fond på 10 mill. kroner til undersøkelser og tiltak for villreinbestanden i Snøhetta og tilsvarende fond på 2 mill. kroner for undersøkelser og tiltak for villreinbestanden i Nordfjella. 

Departementet skriver blant annet følgende i sin nyhetssak om Auravassdraget: 

Auravassdraget ligger i Molde, Sunndal og Lesja kommuner og er regulert til kraftproduksjon. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i vassdraget. Etableringen av Aursjømagasinet har medført at trekkrutene for villrein har blitt oversvømt og tilgangen til viktige beiteområder er redusert. Det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i området. Det opprettes derfor et villreinfond på 10 mill. kroner som kan brukes på undersøkelser og tiltak av hensyn til villreinbestanden i Snøhetta. Fondet skal forvaltes i samarbeid mellom kommunene, NVE, miljømyndighetene og Statkraft. 

 

I sin nyhetssak om Hemsilavassdraget skriver departementet blant annet følgende: 

Hemsilvassdraget ligger i Hemsedal, Ål og Gol kommuner og er regulert til kraftproduksjon. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Etableringen av Gyrinos-Flævatn-magasinet har medført at trekkrutene for villrein har blitt oversvømt, og tilgangen til viktige beiteområder er redusert. Det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i Nordfjella. Det opprettes derfor et villreinfond på 2 mill. kroner som kan brukes på undersøkelser og tiltak av hensyn til villreinbestanden. Fondet skal forvaltes i samarbeid mellom kommunene, NVE, miljømyndighetene og regulanten. 

 

Nyhetssakene om disse revisjonene på regjeringen.no finner du her: 

Reviderte konsesjonsvilkår i Auravassdraget – regjeringen.no 

Reviderte konsesjonsvilkår i Hemsilvassdraget bedrer forholdene for fisk og villrein – regjeringen.no 

Se kongelig resolusjon om revisjon av Auravassdraget her . Departementets vurdering av virkninger for villrein finner du på sidene 81-84. 

Se kongelig resolusjon om revisjon av Hemsilavassdraget her. Departementets vurdering av virkninger for villrein finner du på sidene 69-71. 

villrein.no kommer tilbake til saken når prosessen med etablering av fondene kommer i gang. 

 

villrein.no – Raymond Sørensen