Fotråte i flere områder


Fotråte ser ut til å være et ganske omfattende problem i 2019. Denne villreinkalven ble avlivet på Hardangervidda med en omfattende infeksjon. Foto: Anders Mossing

Fotråte ser ut til å være et ganske omfattende problem i 2019. Denne villreinkalven ble avlivet på Hardangervidda med en omfattende infeksjon. Foto: Anders Mossing

Så langt i årets reinsjakt er det meldt om en rekke tilfeller av villrein med fotråte i flere villreinområder. Miljødirektoratet kommer nå med råd om hvordan dette skal håndteres av jegerne, i en sak på hjorteviltportalen.no.

Fotråte skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum og er smittsom. Denne bakterien kan forekomme i mage-tarmkanalen og skilles ut gjennom avføringen og “infisere” jordsmonnet. Små rifter og sår i huden rundt dyrenes klauver fungerer som inngangsport for bakterien. Smittoverføring skjer hovedsakelig gjennom sommerhalvåret, og fuktige vær- og beiteforhold ser ut til å medføre økt forekomst. Bakterien vil også kunne overleve i lang tid under slike forhold. Reinens flokkatferd skaper gode muligheter for smitte mellom dyr.

Les mer om fotråte hos Veterinærinstituttet.

Hvordan håndtere villrein med fotråte?

Man vet ikke med sikkerhet hvordan det går med dyr som er smittet med fotråte. Dersom betennelsen er avgrenset til en fot og ikke for omfattende kan det ikke utelukkes av de kan bli friske. Det er imidlertid grunn til å tro at et stort flertall vil dø.

Etter §§ 28 – 29 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst skal jegere avlive dyr som ikke kan overleve eller bli friske. Det anbefales nå jegere å avlive villrein som er synlige halte, av hensyn til dyrevelferd og smittehygiene, men påpekes også at hver enkelt jeger plikter å gjøre en selvstendig vurdering av dyrets generelle tilstand før eventuell avliving.

Jegere som feller dyr pga. fotråte skal følge de generelle instruksjonene om skadd eller syk rein. Les mer i SNOs infofolder om villreinjakt. I folderen er også kontaktinformasjon til oppsynet, som skal varsles ved eventuell avliving. Miljødirektoratet ber også jegere som feller rein med fotråte om å ta vare på foten. Disse bør fryses ned og sendes Veterinærinstituttet etter endt jakt.

Minner også om at det skal tas skrantesjuke-prøve av slike dyr, uavhengig om de felles på kontrollkort eller ei og uavhengig av om dyret skal brukes som mat.

Les mer i “Hvordan håndtere villrein med fotråte” (hjorteviltportalen.no).

villrein.no – Anders Mossing