Fellingskvoter i Sogn og Fjordane


Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har vedtatt kvote for sine fem områder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har vedtatt kvote for sine fem områder. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har nylig vedtatt fellingskvote for Svartebotnen, Sunnfjord, Førdefjella, Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen. Totalt 103 dyr kan felles i disse områdene.

Fellingskvoten har følgende fordeling:

  • Svartebotnen: 23 løyver, derav 10 fridyr, 7 simle/ungdyr og 6 kalv.

  • Sunnfjord: 15 løyver, derav 5 fridyr, 5 simle/ungdyr og 5 kalv.

  • Førdefjella: 10 løyver, derav 2 fridyr, 4 simle/ungdyr og 4 kalv.

  • Lærdal-Årdal: 15 løyver, der alle er fridyr. Kvote tildelt med bakgrunn i å maksimere verdien av hvert løyve i forhold til prøveinnsamling for skrantesjuke.

  • Vest-Jotunheimen: 40 løyver, derav 24 fridyr, 16 simle. Kun voksne dyr tildelt med bakgrunn i prøveinnsamling for skrantesjuke.

Villreinnemnder er offentlige nemnder hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet. Oppnevningen foretas etter forslag fra hver kommune som har villreinareal, om en kvinnelig og en mannlig kandidat innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Nemnda er underlagt direktoratets instruksjonsmyndighet, og nemndas oppgaver er gitt i direktoratets forskrifter.


Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Gjennom forskriftsendringen ble de tidligere 23 villreinnemndene slått sammen til ni regionale nemnder i 2007. De fleste nemndene har ansvar for forvaltningen av flere villreinområder. Villreinnemnda for Sogn og Fjordane dekker områdene Svartebotnen, Sunnfjord, Førdefjella, Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen. Villreinnemndenes oppgaver består blant annet i godkjenning av bestandsplaner og fastsetting av årlige fellingskvoter for villrein, samt å delta i arealforvaltningen i fylker og kommuner med sikte på bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinens leveområder.

Oppnevning av villreinnemnder følger kommunevalgperioden, det vil si at representantene i villreinnemndene sitter i 4 år. Siste kommunevalg var høsten 2015, og de eksisterende villreinnemndene ble konstituert i februar 2016. 2019 er valgår til kommunestyrer og fylkesting. Nye nemnder skal etter planen bli konstituert på nyåret i 2020.

Last ned oversikten over fellingskvoter for ovennevnte områder her.

Ytterligere detaljer knyttet til vedtaket kan fås ved henvendelse til sekretariatet for nemnda v/Siri W. Bøthun post@sbnatur.no eller 975 14 784.

villrein.no – Anders Mossing