684 dyr felt på Hardangervidda


Kortanalysen viser at det ble felt 684 dyr på vidda under jakta i 2018. Foto: Anders Mossing

Kortanalysen viser at det ble felt 684 dyr på vidda under jakta i 2018. Foto: Anders Mossing

Resultatet fra årets jakt på Hardangervidda er klar. 684 dyr ble felt ut av en kvote på 1500 dyr, noe som er i tråd med forventningene fra villreinutvalget.

Kvoten for 2018 besto av 70 % fridyr (1050 dyr), 15 % simle/ungdyr (225 dyr) og 15 % kalv (225 dyr). Det ble felt 437 voksne bukker (2 1/2 år og eldre), 171 simle/ungdyr og 76 kalver (begge kjønn). Fellingsprosenten for alle kategorier samlet endte på 45,6 %.

Ved kvotefastsettelsen i 2018 ble bestanden vurdert å være ca. 7.000 dyr før kalving. Det var ut i fra dette forventet en kalvetilvekst på rundt 1.500. Dette er en kalvetilvekst som er vesentlig lavere enn fastsatt mål i bestandsplanen (2000-2500 kalv), og dermed var utgangspunktet for årets jakt at det skulle tilrettelegges for en økning i kommende års kalvetilvekst. Dette ga utslag i en lav kvote med et moderat uttak av simler. Hensynet til prøvetaking i forbindelse med skrantesjuke var også et viktig moment i forbindelse med kvotefastsettelse.


Høstens jaktresultat og sommerens kalvetellinger tilsier en bestandsvekt på Hardangervidda. Foto: Anders Mossing

Jaktresultatet og resultatet fra årets kalvetellinger gir en bestandsvekst på “noen hundre dyr”, hvis man tar hensyn til dødelighet utover registrert jaktuttak. Det lave uttaket av hunndyr under årets jakt gir økt andel simle i bestanden og på sikt økt kalveproduksjon.

Les mer om årets jakt i fellingsanalysen fra villreinutvalget her.

Når det gjelder prøvetaking av skrantesjuke var det krav om prøvetaking av alle dyr eldre enn kalv. Per i dag er det registrert 556 innleverte og analyserte prøver, mens det ble felt 608 dyr eldre enn kalv. Det er ikke funnet positive prøver på Hardangervidda.

villrein.no – Anders Mossing