Setesdalsreinen øker i antall


Reinen i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene bruker stadig større områder. Ill.foto: NINA

Reinen i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene bruker stadig større områder. Ill.foto: NINA

I Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene villreinområde har bestanden vokst jevnt og trutt de seinere åra. Og en økende bestand trenger mer plass. Nå er reinen, spesielt i sørområdet, i ferd med å “ta tilbake” gamle beiteområder.

Det er det pågående GPS-merkeprosjektet som avslører dyrenes arealbruk. Et av hovedformålene med prosjektet har nettopp vært høyere bestand med dertil økende områdebruk. Randområdene, som i mange år har vært “ute av bruk”, er nå på nytt interessant for dyrene i vårt sørligste villreinområde.

3.-4. februar møttes prosjektgruppa for å diskutere videre fremdrift i det viktige forskningsprosjektet. I den bredt sammensatte prosjektgruppa har også medlemmene tatt en aktiv deltakelse i datainnsamling til prosjektet. Dette har medført bedre kunnskapsformidling ut til bidragsyterne og øvrig publikum. En annen suksessfaktor har vært at man har lyktes med å samle forskjellige aktører, og på den måten skape forankring og forståelse for fremtidige forvaltningsgrep.

Prosjektet har nå fått økt fokus også fra viktige medier, så som NRK.

Se video fra arbeidsseminaret her.

Hør radiointervju med Tor Punsvik og Olav Strand her.