Regjeringen forventer at kommunene skal ta hensyn til villrein

Hvert fjerde år legger regjeringen frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I forventningene for 2023 – 2027 står det at fylkeskommunene og kommunene skal legge stor vekt på resultatene fra klassifiseringen av villreinområdene, arbeide aktivt for å nå disse målene og sikre villreinens leveområder. 

Publisert: 21.6.2023 // Tekst: Karina Gjerde // Foto: Olav Strand

20. juni publiserte regjeringen veilederen “Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023 – 2027”. I denne kan vi flere steder lese om hensyn til villrein. De nedslående resultatene fra klassifiseringen av de nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnormen for villrein trekkes frem i veilederen og at vi i Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på villreinen. Veilederen inneholder en liste med 72 forventninger regjeringen har ut fra deres viktigste prioriteringer, og her har villreinen fått sitt helt eget punkt.

“Villreinens leveområder sikres, og vedtatte regionale planer for villreinfjella oppdateres i samsvar med ny kunnskap og følges opp i den kommunale planleggingen.”

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023 – 2027, s. 29.

I Kapittel 5 om klima, miljø og natur for framtida er villreinen viet et avsnitt: 

“Villreinen er en viktig del av norsk natur og kultur. Nesten hele den europeiske bestanden lever i Norge, og vi har derfor et særlig forvaltningsansvar for arten. Villreinen er nå klassifisert som nær truet i den nasjonale rødlista. 6 av de 10 nasjonale villreinområdene er vurdert å ha dårlig kvalitet, og ingen av områdene er vurdert å ha god kvalitet. Det er derfor nødvendig med effektive og målrettede tiltak for å sikre villreinen og villreinens leveområder. Det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger stor vekt på resultatene fra klassifiseringen av villreinområdene og arbeider aktivt for å oppnå kvalitetsmålene for de nasjonale villreinområdene. De regionale planene for fjellområdene med villrein er et viktig verktøy for å få til dette.” 

Det er også andre forventinger i veilederen som passer med hensyn til villrein. Fritidsbebyggelse og behovet for å unngå videre utbygging over skoggrensa er en av disse. I tillegg er det nevnt at utviklingen som foregår i fjell og utmark skal være bærekraftig, med hensyn til både internasjonale bærekraftsmål og nasjonal politikk.