Seks av ti nasjonale villreinområder har for dårlig kvalitet

Nå er klassifiseringen av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnormen publisert. Kun fire av disse områdene er klassifisert som godkjent etter målene i kvalitetsnormen.

Publisert: 25.4.2022

Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei er vurdert til middels kvalitet (gul), men Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke er vurdert til dårlig kvalitet (rød).

I 2020 ble kvalitetsnormen for villrein vedtatt av regjeringen. Kvalitetsnormen er et trafikklys-system (likt det som villaksen også har) som sier noe om tilstanden for villrein i hvert enkelt villreinområde. Områdene kan få tre ulike kvaliteter; dårlig (rød), middels (gul) og god (grønn). Målet er at villreinområdene i første omgang skal ha minst middels (gul) kvalitet. Hvis de ikke har det bør man sette inn tiltak for å forbedre situasjonen. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god (grønn) kvalitet.

Kvalitet settes på bakgrunn av en rekke målbare faktorer som er delt opp i 3 delnormer;

1. Bestandsforhold

2. Lavbeiter

3. Leveområde og menneskelig påvirkning

Om kvaliteten ikke er god nok bør Klima- og miljødepartementet sammen med andre berørte myndigheter lage en plan for hvordan kvaliteten kan bedres. Det er en uavhengig ekspertgruppe med ledelse fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som har laget rapporten etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet. Norsk villreinsenter har bidratt med oppdatering og kvalitetssikring av kartgrunnlaget for delnorm 3.

Les rapporten i sin helhet her

Figuren er hentet fra NINA Rapport 2126