Villrein blir infisert med skadelig saueparasitt på salteplassene

Infeksjon med rundormen Nematodirus battus kan være en mulig årsak til redusert kalveproduksjon og slaktevekter i Knutshø villreinområde.

Publisert 1.3.2023 // Tekst: Karina Gjerde // Foto: NINA

Villrein blir infisert med skadelig saueparasitt på salteplassene

Infeksjon med rundormen Nematodirus battus kan være en mulig årsak til redusert kalveproduksjon og slaktevekter i Knutshø villreinområde.

Publisert: 1.3.2023

Foto: NINA

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Veterinærinstituttet og Høgskolen i Innlandet har funnet ut at salteplasser for sau er viktige smittekilder for spredning av parasitter til villrein. Salt gis i dag som mineraltilskudd og brukes for å lette tilsyn og gjeting av sau på utmarksbeite. Bruken av saltstein har økt svært mye de siste tiårene. I de undersøkte villreinområdene Forollhogna, Knutshø og Nordfjella anslår forskerne at det nå er er minst én salteplass for sau per 10 km2.

Rundorm med ringvirkninger

Forskerne har satt søkelys på en rundorm (Nematodirus battus) som er kjent for å kunne gi sterk diare, redusert tilvekst og i alvorlige tilfeller økt dødelighet hos lam. Denne parasitten ble importert til Norge med sau på 1950-tallet og har i dag spredt seg til sauebesetninger over hele landet. Den regnes som en fremmed art i Norge. Forskerne har samlet inn prøver fra både sau og reinsdyr og jordprøver fra salteplasser. Undersøkelsene viser at både jordprøver fra salteplasser og avføringsprøver fra sau og rein inneholder egg fra parasitten, mens ikke i jordprøver tatt utenfor salteplassene. Genetiske undersøkelser bekrefter at det er samme isolat av N. battus som påvises både på salteplassene og i prøver fra sau og reinsdyr. I undersøkelser gjennomført i de samme områdene på åttitallet, hadde ikke villreinen N. battus.  Eggene fra denne parasitten er motstandsdyktige mot miljøbelastninger og tåler norsk vinter.  I forsøk viste det seg at parasittegg fra rein klekket som normalt, og det er sannsynlig at de nyklekte larvene har evne til å infisere nye dyr.

Reinsdyr og sau på samme salteplass. Kilde: NINA

Årsak til redusert kalveproduksjon og slaktevekter

Forskerne konkluderer med at salteplasser for sau er viktige kilder til spredning av parasitter og andre smittestoff fra sau til villrein. De foreslår at infeksjon med N. battus kan være en mulig årsak til redusert kalveproduksjon og slaktevekter i Knutshø villreinområde. Arbeidet inngår i NINAs forskningsprosjekt «Saltslikkestein som smittested for skrantesjuke».