Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda

De siste månedene har representanter fra fagmiljøer og lokal forvaltning diskutert råd om videre forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda. Dette har vært en bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter har ledet dialogprosessen og skrevet en oppsummerende rapport. Rapporten kan du lese her.

Foto: Anders Mossing

Publisert: 29.09.2022

Rapporten sammenfatter bakgrunnen for, og anbefalinger til, forvaltningen av villrein på Hardangervidda de neste årene. Anbefalingene er utarbeidet i en dialogprosess med deltagere fra ulike fagmiljøer og lokal villreinforvaltning. Deltagerne i arbeidsgruppa er oppnevnt av Mattilsynet og Miljødirektoratet og representerer i denne sammenheng ikke sine arbeidsgivere. Norsk villreinsenter har ledet dialogprosessen og har skrevet en oppsummerende rapport. Arbeidsgruppas mandat har vært å levere en felles rapport med råd om forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda. Rådene skal være i henhold til den nasjonale målsetningen om å bekjempe og om mulig utrydde skrantesjuke.

Til gruppas mandat tilligger det:

1) å gi konkretiserte råd for bestandsstørrelse og – sammensetning i minimum tre år framover.

2) Foreslå tiltak for å sikre at målene for bestandsstørrelse og –sammensetning nås hvert år,

3) Foreslå overvåkning av bestanden, herunder GPS-merking og tellinger, gjerne for kommende treårs periode,

4) Konkretisere hvordan en kan få en lokal forankring, herunder kommunikasjon.

Oppsummert mener flertallet i gruppa at bestanden på Hardangervidda er i fase 1, hva gjelder skrantesjuke. Dette innebærer at man antar det er en 25% sannsynlighet for at det ikke er flere smittede dyr i området, men at det mest sannsynlig finnes 1-4 smittede dyr. Disse tallene gjelder før jakta 2022. Flertallet i gruppa foreslår derfor en moderat strategi (Strategi 1) i forvaltningen videre. Dette vil si en moderat reduksjon av bestandsstørrelse, som innebærer en årlig kalveproduksjon på omtrent 1500 kalv, og at andelen bukk 2,5 år og eldre reduseres ned mot null. Denne løsningen tillater at bestanden fortsatt kan forvaltes med jakt som viktigste forvaltningstiltak. Det er likevel nødvendig med ekstraordinære tiltak for å nå målet om en såpass redusert bukkeandel. Dette innebærer tiltak som allerede er tatt i bruk, som tidligere jaktstart, forlenget jaktperiode, sammensetning på jaktkvote som gir høyt bukkeuttak, utvidede kalve- og strukturtellinger, refusjonsordninger for transport av kjøtt og tilgang på GPS-posisjoner i sanntid. Disse tiltakene bør videreføres men må også evalueres med hensyn på eventuelle utilsiktede negative effekter. Flertallet i gruppa anbefaler også ekstraordinært uttak av bukk for å nå målet om en bukkeandel 2,5 år og eldre ned mot null.

Du kan lese alle rådene og laste ned rapporten her