Søk midler fra "Villreinfjellet som verdiskaper"

Har du et spennende prosjekt eller ide som som kan bidra til å utvikle eller spre kunnskap om villrein og villreinfjellet til ulike målgrupper? Miljødirektoratet lyser ut midler som skal bidra til å stimulere til bred verdiskapning knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særling innrettet mot ulike deler av reiselivet. Potten er på ca 8 millioner kroner og søknadsfrist er 15. januar 2023.

Foto: Karina Gjerde

Publisert: 06.10.2023 // Tekst: Karina Gjerde

En hovedmålsetting i programmet er at de nasjonale villreinområdene skal kunne fremme verdiskaping i en utvidet sammenheng, ikke bare i form av kroner og øre. Med bred verdiskaping menes her både miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre.

Her kan du lese mer om tidligere og pågående prosjekter som har mottat midler fra “Villreinfjellet som verdiskaper“

Mål for ordningen og målgrupper

“Villreinfjellet som verdiskaper” har som formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. Programmet skal bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for nasjonale villreinområder, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper. Programmet vil bestå av et antall prosjekter som skal inneholde flere delprosjekter og tiltak, se nærmere beskrivelse i den reviderte programplanen. Søkere til prosjekter må ha tilstrekkelig organisatorisk og administrativ kapasitet og kompetanse til å kunne drive prosjektet, f.eks en kommune, en sammenslutning av kommuner, fylkeskommunen, verneområdestyrer, villreinutvalg, større organisasjoner eller autoriserte besøkssentre for naturinformasjon.

Hvilke prosjekter kan få tilskudd?

Søknader må utformes innenfor rammer og retningslinjer som er gitt i den reviderte programplanen med vedlegg. Det brukes ikke lenger begrepet hovedprosjekt, og det er åpnet for noe mindre prosjekter enn tidligere med varighet på 1 – 3 år. En søknad om et prosjekt må ha tilknytning til et avgrenset geografisk område eller konsentrere seg om et tema som det skal arbeides med i flere geografiske områder. Muligheten til å søke og lokalisere prosjekter er avgrenset til de 60 kommunene i 8 fylker som er omfattet av de regionale planene, se eget vedlegg 2 til programplanen. Det vil bli lagt vekt på å få etablert prosjekter som representerer en geografisk spredning og et mangfold av problemstillinger og muligheter knyttet til de ulike nasjonale villreinområdene. Hvert prosjekt skal omfatte flere delprosjekter og tiltak som til sammen skal oppfylle prosjektets målsettinger, og disse skal beskrives i søknaden. Det er opp til prosjektet å etablere og følge opp delprosjektene. Prosjekter som ikke dekker alle formene for bred verdiskaping – miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk – vil falle utenom ordningen.

Prinsipper for finansiering og behandling av søknader

Inntil 50% av utgiftene i hovedprosjektet kan dekkes av verdiskapingsprogrammets midler, den resterende del må dekkes av egeninnsats og egne eller andre eksterne midler. Noen mulige eksterne finansieringskilder er omtalt i vedlegg 1 sammen med krav til søkere og søknader. Det er utviklet et eget sett med søknadskriterier som prosjektsøknadene vil bli vurdert etter. Det vil bli lagt særlig vekt på at søknadene har utviklet et godt samspill med de regionale planene og handlingsprogrammene som er knyttet til disse.

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen var ca. 5 mill. kr årlig for perioden 2017 – 2019. Fra 2020 ble den årlige rammen økt til ca. 8 mill. kr. Det legges opp til å kunne gjennomføre prosjekter med 1 – 3 års varighet med forbehold om Stortingets godkjenning av framtidige budsjetter.