Se forslagene til hvordan villreinen kan få det bedre

Idag fikk Miljødirektoratet overlevert seks planer med konkrete tiltak som vil bedre forholdene villreinen i sju av våre nasjonale villreinområder. Tiltakene spenner fra flytting av stier, stenging av veier, ferdselsforbud, landbruer for villrein og økte ressurser til forvaltninga. Nå er det opp til klima- og miljødepartementet og politikerne våre å sette tiltakene i verk. 

Publisert: 1.12.2023 // Tekst: Karina Gjerde // Foto: Olav Strand

I år har flere hundre mennesker vært i sving i arbeidet med å hjelpe villreinen vår. Det har også kommet inn flere hundre innspill til hva som kan gjøres. Engasjementet for villreinen er stort, og det er blant mange et oppriktig ønske om å dra gang tiltak som monner nok til at vi kan snu trenden for den rødlista villreinen vi i Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på

Tiltakene som nå foreslås er mange og varierte. Dette fordi reinen i de ulike områdene har ulike utfordringer, og kombinasjonen av alle disse gjør også at det er mange forskjellige tiltak som må til. Det er viktig å ha med seg totalen. Akkurat som at det er totalen av påvirkninger på reinen som er for stor, i form av ferdsel, arealtap, klimaendringer og sjukdom, er det totalen av tiltak som vil kunne hjelpe reinen. Forslagene som nå kommer i planene under må ses i helhet, og det vil ikke gjøre forholdene for reinen bedre å kun trekke ut enkeltforslag, og droppe de som er for ubehagelige, dyre eller vanskelige. 

Hvordan har faggrunnlaget for tiltaksplanene blitt til?

Statsforvalterne i Trøndelag, Innlandet, Vestland, Oslo og Viken og Agder har vært ansvarlige for utarbeidselsen av faggrunnlaget til forslagene. Norsk villreinsenter har vært sekretariat i prosessene. I arbeidet har lokale, fagfolk og berørerte i villreinfjellet vært med i faggrupper, på temadager og inn i prosjektgruppene. I tillegg har alle kunne sendt inn sine innspill til de ulike prosessene. Statsforvalterne, og vi i sekretariatet på Norsk villreinsenter, vil rette en stor takk til alle som har bidratt inn i arbeidet og engasjert seg!

Hva skjer videre?

Miljødirektoratet skal nå gå igjennom alle planene og oversende de sammen med egne tilrådinger til klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet jobber også med ei stortingsmelding for villrein som er ventet i 2024. Klima- og miljødepartementet vil trekke utkastene til tiltaksplaner inn i arbeidet med utarbeiding av stortingsmeldinga og bruke dem som innspill til prioriteringer, utforming av ny politikk og bruk av eksisterende og nye virkemidler. Planutkastene vil dermed også bli brakt inn i det tverrsektorielle samarbeidet på departementsnivå som er etablert.