Sau og villrein i sørnorske fjell

15. november kan du digitalt bli med på seminar om sau og villrein i sørnorske fjell. Seminaret arrangeres av NMBU-MINA, Norsk Sau & Geit, Norges Naturvernforbund og Tankesmia PAN.

Publisert: 15.10.2023 // Oppdatert: 15.11.2023 kl. 13:17 // Tekst: Tor Punsvik og Karina Gjerde // Foto: Anders Mossing

Oppdatering: Pga tekniske utfordringer blir det ingen streaming – men hele seminaret legges ut i etterkant.

 

Tankesmia Pan har som et av sine formål å skape kunnskapsbaserte konstruktive dialoger mellom aktører på den grønne arena der denne er mangelfull. Saueholdet og villreinforvalterne er aktører er eksempler på slike, og både Norsk Sau & Geit og Norges naturvernforbund sa seg positive til å være med på et felles kunnskapsseminar om sau og villrein i sørnorske fjell sammen med Pan. Når Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU også sluttet seg til som medansvarlig var den faglige integriteten ytterligere forsterket. Målet med kunnskapsseminaret er å samle våre fremste fagfolk til både å løfte opp aktuell kunnskap om forholdet sau og villrein, og ikke minst påpeke hva trenger mer viten om. Dernest satser vi på at forskningen, forvaltningen, næringen og naturvernet følger opp basert på en mer felles virkelighet enn vi opplever i dag.

Seminaret på holdes på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. De som får tilbud om å delta fysisk får egen invitasjon, men alle skal interesserte skal kunne følge det via streaming på nettet. Det tas også sikte på at det i ettertid blir liggende tilgjengelig på nettet.

Sett av 15. november i kalenderen!

Sau og villrein har delt de sørnorske fjell lenge, med glisne bestander i noen og svært tette i andre fjell. Det står nå dårlig til med mange av våre villreinstammer kan klassifiseringen etter kvalitetsnormen fortelle oss. Sauenæringen har som viktig næring en lang tradisjon i å bruke utmarksbeite i disse fjellene.  

Med økende fokus på villreinens pressende situasjon og helseutfordringer, er det naturlig at disse temaer, og møtet med sauenæringen i den sammenheng, vil stå sentralt. De samarbeidende parter håper her å skape en møteplattform som i neste omgang gir rom for sammen å finne løsninger som minimerer konflikt, øker forståelse og fremmer konstruktive løsninger.  

Under finner du program for seminaret og lenke til streaming blir oppdatert så fort den er klar.

Koordinator for seminaret er styremedlem i Tankesmia Pan, Tor Punsvik, som kan kontaktes på torpunsvik@gmail.com & mobil 90 61 94 71 dersom du har spørsmål.

Program for kunnskapsseminar om forholdet sau og villrein i sørnorske fjell.

Onsdag 15. november på NMBU, Ås.

Tidsrom kl.

Tema

Innleder 

Temabolk

Velkomst, innledning og opplegg

 

10.20-10.30

Hvorfor trenger vi dette seminaret?

Tor Punsvik, styremedlem Pan

10.30-10.50

NSG og NNS sine motivasjoner for å samarbeide om seminaret

Per Fossheim og Truls Gulowsen

10.50-11.00

Oppklarende spørsmål – ikke debatt

Ordstyrer Tor Punsvik

Temabolk

Sauen og reinens beitebruk

 

11.00-11.45

Sau på fjellbeite – arealbruk og ressursgrunnlag

Michael Angeloff og Yngve Rekdal

12.00-13.00

LUNSJ

 

13.00-13.20

Reinens beitebehov gjennom året. Kunnskapsmangler?

Leif Egil Loe

13.20-13.40

Hvordan påvirkes sørnorsk fjellvegetasjon av drøvtyggerne?

Gunnar Austrheim

13.40 -14.00

Konkurranse om beite og arealer mellom sau og rein? Hva vet vi, og hva vet vi ikke?

Øystein Holand

14.00-14.30

Drøfting om kunnskapsbehov

Alle

Temabolk

Dyrehelse og viktig smittefare

 

14.30-14.50

Saltslikkesteinenes betydning i smittespredning

Bjørnar Ytrehus

14.50-15.10

Artsbarrierer og potensiale for overføring av prionsykdommer mellom arter

Cecilie Ersdal

15.10-15.30

Saltstein og potensielle smittefarer mellom sau og villrein

Kjersti Selstad Utaaker

15.30-15.50

Jordforsking i saltsteinprosjektet

Line Tau Strand

15.50-16.10

Drøfting av kunnskapsbehov

Alle

16.10-16.30

Beinstrekk & frukt/kaffe m.m.

 

Temabolk

Sosiologien

 

16.30-16.50

Villreinfolk og sauefolk, kor like og ulike?

Bjørn Egil Flø

16.50-17.10

Felles utfordringer og samarbeid – arealnedbygging og ferdsel

Kristin Mathiesen

17.10-17.30

Drøfting av kunnskapsbehov

Alle

Temabolk

Nedslag og oppsummering

 

17.30-17.40

Viktige poeng for NSG

Ketil Trongmo

17.40-17.50

Viktige poeng for NNV

Truls Gulowsen

17.50-18.00

Sluttord fra møteleder/ Pan

Tor Punsvik