Rødt lys for villrein – hva så?

I de fleste av våre største villreinområder står det så dårlig til at reinen i fjor fikk rødt lys. I disse dager er det satt i gang arbeid med å gjøre noe med den dårlige tilstanden.

Publisert: 24.2.2023 // Tekst: Karina Gjerde

Dårlig tilstand

Klimaendringer, tap av areal, økende ferdsel, sykdommer og parasitter. Villreinen er under press fra mange hold, og det var med bakgrunn i dette at regjeringen etablerte en kvalitetsnorm for villrein. Kvalitetsnormen er et trafikklys-system som tar utgangspunkt i bestanden, lavbeite og leveområder og menneskelig påvirkning. Tilstanden for hver av disse delene utgjør til sammen en total på hvordan status er i hvert villreinområde: god (grønt), middels (gult) og dårlig (rødt). I 2022 fikk seks av våre nasjonale villreinområder rødt lys, mens de resterende fire fikk middels. 

Du kan lese mer om hva som inngår i kvalitetsnormen her

Seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig kvalitet. Figur: NINA Rapport 2126

Tiltak for å bedre forholdene for villrein

På grunn av de blinkende varsellampene for villreinen har nå arbeidet med å komme frem til tiltak for å bedre tilstanden for reinen startet. Dette skal foregå gjennom utarbeidelse av såkalte tiltaksplaner. Det skal lages utkast til slike planer gjennom seks ulike prosesser for følgende områder: Snøhetta, Knutshø, Rondane, Hardangervidda, Nordfjella og Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Statsforvalteren har fått oppdraget i å lede dette arbeidet og vi på Norsk villreinsenter er sekretariat.

Dette arbeidet foregår på forskjellige måter i de ulike områdene, noe du kan lese mer om her

Invitasjon til oppstartsmøter

I noen av områdene er dato satt for oppstartsmøter for arbeidet. Under finner du en oversikt:

Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei:

For arbeidet i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei er det invitert til oppstartsmøte på Bykle den 17. mars. 

Følg oppstartsmøte digitalt her fra kl. 12:00 fredag 17. mars 

Du finner program og mer informasjon her

 

Knutshø:
 
Den 1. mars kl. 17:00–18:30 er det invitert til åpent digitalt informasjonsmøte om arbeidet i Knutshø for alle interesserte.
 

Du finner opptak av det første digitale informasjonsmøtet 2. mars her

Det blir også tatt opptak som blir lagt ut på Statsforvalteren i Trøndelags nettside om du ikke får til å delta på selve møtet. 

Snøhetta:

Den 2. mars kl. 17:00–18:30 er det invitert til åpent digitalt informasjonsmøte om arbeidet i Snøhetta for alle interesserte.

Du finner opptak av det første digitale informasjonsmøtet 2. mars her

Det blir også tatt opptak som blir lagt ut på Statsforvalteren i Trøndelags nettside om du ikke får til å delta på selve møtet.