Rødere enn rødt lys for villreinen i Rondane?

Akkurat nå prøver reinen i Rondane å krysse Grimsdalsevegen. Om reinen ikke lykkes risikerer vi en ytterligere oppdeling av et allerede tredelt villreinområde med dårlig kvalitet. 

Foto: Dombås Fjellskole

Publisert: 4.7.2023 // Oppdatert: 4.7.2023 kl. 14:15 // Tekst: Karina Gjerde, Are Endal Rognes og Roy Andersen. 

Ett villreinområde i tre deler

I forvaltninga snakker vi om Rondane villreinområde, som strekker seg fra Hamar i sør til E6 over Dovrefjell i nord. I realiteten er dette området delt i tre. Reinen klarer ikke lengre å krysse over Venabygdsfjellet og i området rundt Spranget. Det som nå utspiller seg i Grimsdalen kan potensielt sørge for at Rondane som villreinområde blir oppdelt i fire.

Reinen er et nomadisk dyr, avhengig av å trekke mellom store områder for å utnytte det skrinne fjellet på best vis. Noen områder gir god ly og skjul under kalving, andre har bedre mat sommerstid, mens andre har de tykkeste lavmattene og minst mulig snø vinterstid. Når reinen ikke får gjennomført disse trekkene mellom områdene blir det vanskelig å være rein.

Økt ferdsel langs Grimsdalsvegen og GPS-posisjoner på villrein

I 2009 startet et GPS-merkeprosjekt på rein i Rondane. Via dette prosjektet har vi kunne følge nøyaktig med på hvor dyrene befinner seg gjennom året. Gjennom dette har vi de siste årene sett at reinen forsøker å krysse Grimsdalsvegen etter at veien har åpnet, men blir skremt nordover igjen. På bildene under sees GPS-punkter for villreinen i mai sammenlignet med juni. I mai, før veien åpner, krysser reinen over flere ganger, mens i juni måned, hvor veien er åpnet er det ingen av de merkede dyrene som har klart å krysse veien, på tross av flere forsøk. 

Sommeren 2022 gjennomførte NINA spørreundersøkelser, tellinger og obersvasjoner i Grimsdalen. De konkluderer med en økning av motorisert trafikk i tillegg til økt bruk av sykkel, både vanlig og elektrisk. Det er hovedsaklig ferdsel på selve vegen de trekker frem som hinder for reinen i området i tillegg til merkede stier opp fra Grimsdalshytta, spesielt stien mot Hjerkinn som begrenser reinens trekk østover mot Folldal.

GPS-posisjoner fra villrein i området rundt Grimsdalsvegen i mai 2023. Her ser vi at reinen har krysset veien flere ganger. Skjermdump fra dyreposisjoner.no
GPS-posisjoner fra villrein i området rundt Grimsdalsvegen i juni 2023. Her oppholder reinen seg kun nord for Grimsdalsvegen på tross av flere forsøk på krysse. Skjermdump fra dyreposisjoner.no

Hver prikk tilsvarer en posisjon fra en villrein. Strekene imellom prikkene tilsvarer hvordan villreinen har bevegd seg. I posisjonene fra mai ser vi at reinen krysset Grimsdalsvegen som ligger som en grå strek gjennom kartet. I posisjonene fra juni er det ingen rein som har kysset veien. Trykk på kartene for å forstørre visningen. 

Alvorlige utbrudd av fotråte på reinen nord i Rondane.

De site årene har man sett flere og alvorlige utbrudd av fotråte. Det har vært fotråte hos villrein i Rondane Nord siden sykdommen først ble påvist i 2007. Fuktige vær- og beiteforhold ser ut til å øke forekomsten av fotråte og det at reinen lever i flokk skaper gode muligheter for smitte mellom dyr. Mange tror at opphopning av dyr i for små områder på grunn av at de ikke klarer å gjennomføre trekkene sine vil føre til større eller flere utbrudd av fotråte i bestanden. Fotråte har vært en kjent sykdom på tamrein i mange år, men det er første de siste årene man har sett større utbrudd av dette på villrein. I 2019 var det et stort og alvorlig utbrudd av fotråte i Rondane, Reinheimen-Breheimen og Hardangervidda, hvor man så  svært store kalvetap på 40%.

Hva er fotråte?

Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien kommer inn via rifter og sår i huden, og det oppstår en vedvarende, smertefull betennelse i fotens bløtvev

Se videoen nederst på siden som viser rein med fotråte og hvordan sykdommen fungerer.

Fotråte på rein i Rondane Nord 2022. Foto: Einy Brænd.

Rødere enn rødt lys?

Rondane villreinområde fikk dårlig kvalitet og rødt lys etter kvalitetsnormen for villrein som kom i fjor. Arbeidet med å komme opp med gode tiltak som kan bedre situasjonen er allerede i gang, gjennom arbeidet med tiltaksplaner

Men tar det for lang tid?

I verste fall kan vi oppleve at området som allerede er delt i tre deles opp i fire under tiden vi bruker på å komme opp med tiltak. 

Hva er rødere enn rødt lys?