Reetablering av villreinstammen i Nordfjella

Arbeidsgruppa for reetablering av villreinstammen i Nordfjella sone 1 har nå levert sin anbefaling til Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Foto: Anders  Mossing

Publisert: 4.10.2022 // Tekst: Karina Gjerde

Arbeidsgruppa har bestått av personer fra lokal villreinforvaltning, tamreinnæring samt forskere med bakgrunn fra både økologi og veterinærmedisin. Norsk villreinsenter sør har vært sekretariat for gruppa.

I rapporten kan du lese om arbeidsgruppas vurderinger rundt når det er riktig å starte reetableringen av villreinstammen i Nordfjella sone 1, hvordan reetableringen rent praktisk kan gjennomføres og hvor reinen bør hentes fra.

Last ned rapporten her

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal levere sin faglige anbefaling om hvordan villreinstammen i Nordfjella sone 1 kan reetableres til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet 1. november. Rapporten fra arbeidsgruppa blir en del av grunnlaget for direktoratenes anbefaling.