Lansering: status for villrein i Norge

Er tilstanden i våre ti største villreinområder så god som regjeringen har satt som mål? 25. april får vi svaret. Arrangementet foregår digitalt på Teams og i Miljødirektoratets kontorer i Trondheim, Brattørkaia 15, fra kl. 12.00 til 13.30.

Foto: Anders Mossing

Publisert: 7.4.2022

Meld deg på her: Lansering: Status for villrein i Norge – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

I 2020 vedtok regjeringen en kvalitetsnorm for villrein, som gir mål for hvor god tilstand villreinområdene skal ha.

Mandag 25. april får vi vite i hvor stor grad de ti nasjonale villreinområdene i Norge oppfyller disse målene.

De ti nasjonale villreinområdene er Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Forollhogna og Knutshø.

Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Program:

12:00   Åpning og velkommen: Hva er kvalitetsnormen for villrein?
 Ivar Myklebust, Miljødirektoratet

12:15    Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene
            Christer Rolandsen, NINA

13:00    Hva er årsaken til at noen områder ikke oppfyller kvalitetsmålene?
            Olav Strand, NINA

13:15    Overlevering av rapport og veien videre
            Bente Rønning, NINA og Ivar Myklebust, Miljødirektoratet

13:20    Spørsmål og svar

Fakta: Hva er kvalitetsnormen for villrein?

Kvalitetsnormen for villrein er et trafikklys-system som sier hvor god tilstanden for villreinen i hvert enkelt villreinområde er, og når det bør settes inn forvaltningstiltak. 

Normen skal bidra til effektiv og forutsigbar forvaltning av villreinen i Norge og sikre livskraftige bestander også i framtida.

Kriteriene og trafikklyssystemet ble fastsatt da normen ble vedtatt i 2020. Nå har vi for første gang fått klassifisert de 10 viktigste villreinområdene etter normen. Hvert område får enten statusen god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød). Kategoriene god og middels er å betrakte som godkjent etter normen.

Hvis kvaliteten i normen ikke blir nådd, eller det er fare for dette, bør Klima- og miljødepartementet i samråd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan kvaliteten likevel kan nås.