Kan du unngå å ferdes på Hardangervidda i år?

Villreinen på Hardangervidda er den villreinen i Norge som har dårligst kondisjon. Årsaken er en kombinasjon av for dårlige beiter og for mange forstyrrelser. Det er mange som ferdes på Hardangervidda og flere aktører har både i fjor og i vår satt i gang tiltak for å begrense ferdselen på vidda. Oppfordringen er at alle som bruker vidda prøver å ta de samme hensynene, uavhengig av om man går på ski, trekker pulk, kjører hund, kiter, kjører snøscooter eller påskeferierer.  

Publisert: 06.04.202

Situasjonen for villreinen på Hardangervidda 

Selv om Hardangervidda i areal er det største villreinområde vi har i Norge, ser vi gjennom de siste åra at reinen ikke tar i bruk hele området. Dette er dokumentert og oppsummert blant annet i denne NINA rapporten. I tilknytning til kalvings- og oppvekstperioden (mai – juni) og sommermåneden juli bruker de i all hovedsak et områdene sør for Kvenna og unngår områder med mye forstyrrelser i form av ferdsel. 

Hardangervidda er det villreinområdet i Norge med de laveste kalvevektene. Alle dyr på vidda er i generelt dårligere kondisjon enn i andre villreinområder. Vinteren og våren 2021 ble det gjennomført nye tiltak for å ta hensyn til villreinen. Tilsynsutvalget i Vestland innførte et nytt regime med hyppige vurderinger med påfølgende stenging av ulike løyper i perioder, tilpasset hvor reinen stod (basert på GPS-merket rein fra dyreposisjoner.no). DNT holdt sine hytter i området stengt i påsken/våren og noen vinterløyper ble ikke merket/kvistet. I tillegg førte korona til redusert ferdsel i fjellet. Sist vinter var spesielt snøfattig i vestlige fjellstrøk på vidda og tilgangen på gode vinterbeiter var spesielt god i disse områdene. Kombinasjonen av alle forhold førte til at en stor del av stammen stod i nordvest i en periode fra tidlig i februar til etter påske (14. – 18. april). Da trakk dyrene sør-østover og kalvet i hovedsak i områdene mellom Kvenna og Bitdalen. 

 

Felles dugnad for villreinen

Villreinnemnda og villreinutvalget for Hardangervidda har i vinter tatt initiativ til en ny innsats for å redusere forstyrrelser på villrein og forsøke å få villreinen til å ta i bruk de gamle kalvingsområdene på nordvest-vidda. 3. mars ble nærmere 40 personer samlet over teams og fysisk på Geilo for å drøfte en felles innsats for villreinens beste. Disse representerte Hardangervidda villreinnemnd, Hardangervidda villreinutvalg, Tilsynsutvalgene for Hardangervidda i Vestland, Viken, og Vestfold og Telemark, DNT, Viken fylkeskommune, Fjellstyrene på Hardangervidda, Hardangervidda fjelloppsyn, Statsforvalteren Oslo og Viken, Statsforvalteren Vestfold og Telemark, Statsforvalteren Vestland, Miljødirektoratet, Rauhelleren turisthytte, Norsk villreinsenter, SNO, Vinje kommune og Ulvik kommune.

Noen av tiltakene som har kommet ut av dette er: 

  • DNT stenger sine hytter mellom Rv 7 i nord og E134 i sør i perioden 1. mai – 15. juni. I tillegg stenger de hyttene 15. oktober – 1. mars neste vinter.

  • Øvre Numedal fjellstyre og Eidfjord fjellstyre har stengt sine hytter i vinter.

  • Statsforvalterne har avslått flere søknader om organisert ferdsel i verneområdene i vinter, av hensyn til villrein.

  • Tilsynsutvalget i Vestland sender ut sms til alle som har fått løyver for motorferdsel, med informasjon om det må tas spesielle hensyn for aktuelle traseer. De kan informere om at nå er den løypa stengt pga. villrein, og at de som kjører må vente eller bruke alternativ trase. 

  • Viken fylkeskommune har søkt Miljødirektoratet om midler til et informasjonsprosjekt om hvordan en skal ta hensyn til villrein.

  • Alle ønsker å ta hensyn og begrense motorisert og annen ferdsel i størst mulig grad.

Hva kan du gjøre?

Konklusjonen er at det i dag er alt for mye ferdsel på Hardangervidda som forstyrrer villreinen på en måte som går utover dyrene. Det går derfor ut en generell oppfordring om at de som ikke MÅ legge turen til Hardangervidda forsøker å finne andre reisemål. 

Kan du som planlegger påsketuren din vurdere andre områder?