Iverksetter arbeid med tiltaksplaner for villrein

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet iverksetter Miljødirektoratet arbeidet med utvikling av tiltaksplaner etter kvalitetsnorm for villrein, hvor seks av ti nasjonale områder kom ut med dårlig kvalitet.

 

Foto: Kjell Bitustøyl

Publisert: 3.11.2022. Oppdatert: 9.2.2023 // Tekst: Karina Gjerde

Arbeidet med tiltaksplan skal ledes av den hovedansvarlige statsforvalteren for hvert villreinområde, med Norsk villreinsenter som sekretariat. I første omgang er det Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella,  Rondane,  Snøhetta og  Knutshø det skal utarbeides tiltaksplaner for.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i resultatene fra klassifiseringen og påvirkningsanalysene derifra. Det er viktig at de prioriterte tiltakene uformes slik at det er mulig å måle effektene og lære av dem i ettertid.

I arbeidet vil det være sentralt med god medvirkning fra ulike sektorer, forvaltningsnivåer og organisasjoner. Viktige aktører i de fleste områder er imidlertid fylkeskommuner og kommuner, villreinnemnder og villreinutvalg, kraftregulanter, vegmyndigheter, landbruksnæring, DNTs medlemsforeninger og øvrig reiselivsnæring.

Utkast til tiltaksplan med forslag til finansiering skal leveres Miljødirektoratet innen 1.desember 2023.

Seks av ti nasjonale villreinområder fikk dårlig kvalitet. De resterende fire ble klassifisert til middels. Figur: NINA Rapport 2126